top of page

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji družbe RORO d.o.o., določajo pogoje poslovanja na področju prodaje blaga med prodajalcem  (Roro) in kupcem. Splošni pogoji veljajo za obdobje od 1. septembra 2010 dalje.


1. POGODBENI POGOJI
Prodaja v podjetju RORO se vrši pod naslednjimi pogoji:
Prednost pred pogodbenimi pogoji prodajalca imajo samo zakoni ali določbe, ki se ne morejo izključiti zaradi sporazumov stranke. Možna ničnost nekaterih posameznih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost drugih pogojev. Nakupni pogoji, opredeljeni s strani kupca, za prodajalca niso  zavezujoči, tudi če jih prodajalec izrecno ne zavrne.


2. PREDMET:
Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil kupcu blago v  dogovorjenem obsegu, kakovosti in roku, ki ga s kupcem dogovori s posameznim naročilom ali pogodbo. Kupec se obvezuje, da bo prejeto blago plačal v dogovorjenem roku in obliki.


3. CENE:
Prodajalec določi cene svojih izdelkov s cenikom (ponudbo), ki ga predloži kupcu. Cene in ponudbe, ki jih izda prodajalec, primarno ostanejo brez obveznosti. Da pogodbe pridobijo pravno veljavnost, morajo biti potrjene s pisnim potrdilom s strani prodajalca.
Vse cene izključujejo DDV (davek na dodano vrednost). Po Zakonu o davku na dodano vrednost (Ur.l.RS 103/2001)  se za blago na ceno zaračunava DDV po splošni stopnji 22%.


4. DOBAVA:
Za izdelke na zalogi je dobava blaga  3 do 5  delovnih dni, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače.

Prodajalec da kupcu na razpolago blago v dogovorjenem roku, embalaži in količini, razen če ni drugače dogovorjeno. Prav tako vsa odposlana naročila, če ni drugače navedeno, potujejo iz skladišča prodajalca do kupca na odgovornost kupca.
Datumi dobave so predmet dobavne zmožnosti prodajalca. Prekoračitev dobavnega roka kupcu ne daje pravice, da odstopi od pogodbe ali zahteva odškodnino. Prodajalec je brez vnaprejšnjega obvestila, upravičen do delnih dobav blaga in do dobav minimalno spremenjenega blaga, kakor tudi do sprememb v prodajnem programu – glede na trenutno veljavni prodajni katalog.
Če kupec ne prevzame blaga v dogovorjenem roku, ga prodajalec uskladišči na stroške kupca ter blago kupcu fakturira. Če kupec ne prevzame blaga v roku 2 mesecev od dogovorjenega datuma dobave, ima prodajalec pravico blago oddati drugemu kupcu ter prvega kupca bremeniti za stroške, ki so nastali zaradi odpovedi prevzema blaga.


5. PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE BLAGA:
Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu blago v dogovorjeni kvaliteti, količini in embalaži. Blago mora biti ustrezno pakirano in zaščiteno za transport in manipulacijo z blagom.
Če ni drugače dogovorjeno, se palete ne štejejo kot del embalaže, zato jih mora kupec vrniti ali pa jih mu prodajalec dodatno zaračuna. 


6. PRAVICA INDUSTRIJSKE LASTNINE TRETJE OSEBE:
Kupec je odgovoren in zakonsko zavezan zagotoviti, da se po dobavi blaga, ki je bilo izdelano glede na njegove specifikacije, ne kršijo pravice tretjih oseb.
Orodja, šablone, modeli in skice oz. načrti ostanejo v lasti prodajalca tudi, če je kupec plačal njihovo pripravo in izdelavo.


7. ZAHTEVKI  OZ.  REKLAMACIJE:
Zahtevke oz. reklamacije mora kupec poslati prodajalcu v pisni obliki v roku največ 14 dni po prejemu blaga. Kupec je dolžen za vse odkrite napake in uveljavljanje reklamacije posredovati prodajalcu zapisnik s podatki iz katerih je razvidno, na katero dobavo blaga se reklamacija nanaša (številka fakture in  datum dobave). Prodajalec je dolžen reklamacijo preveriti in najkasneje v roku 4 tednov kupcu odgovoriti na reklamacijski zahtevek. Prodajalec ne prizna reklamacije za blago, ki ni bilo profesionalno uporabljeno in ustrezno hranjeno. 
Blago, za katerega velja garancijska doba, le-ta  prične teči z dnem prejema blaga s strani kupca in, če ni drugače določeno, traja 6 mesecev od datuma prejema. Ob predložitvi reklamacije za blago v garanciji mora kupec predložiti tudi garancijski list oz. fakturo iz katerega je razviden datum prejema blaga. Blago, za katerega velja garancija in so bile na njem odkrite napake, mora prodajalec po odpravi napak oz. zamenjavi vrniti kupcu skupaj z dobavnico in natančnim opisom rešitve reklamacije ali mu izstaviti dobropis.
Potrditev zahtevka oz. reklamacije ne vpliva na pravico prodajalca, da uveljavi zamudo zahtevka oz. reklamacije. V primeru upravičenih zahtevkov oz. reklamacij  prodajalec po lastni presoji ponudi zamenjavo blaga, popravilo ali pa dobropis, ki je omejen na maksimalno vrednost zadevnega blaga.
Prodajalec je odgovoren za škodo samo v primeru namerne ali hude malomarnosti. Izključena je vsaka odgovornost prodajalca za izgubljeni prihodek, posredno škodo, zgrešene stroške in drugo posledično škodo. Vsak odškodninski zahtevek poteče po enem letu po opravljeni storitvi. Zahtevek oz. reklamacija do dela ali celote dobavljenega blaga kupcu ne daje pravice do odloga ali neizpolnjevanja delnega ali celotnega plačila.

Odgovornost podjetja za stvarne napake Izvleček 37. do 39 člena ZVPot:
(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.
(4) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
(5)Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
(6)Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
- vrne plačani znesek.

Če z naročenimi izdelki niste zadovoljni, ali želite od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti, morate to storiti v 14 dneh od dneva, ko ste prejeli blago.  Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bilo v roku oddano na pošti. Rok 15 dni začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga. Vrnili vam bomo celotni znesek kupnine. Pri tem nam pisno pošljite svoje podatke z naslovom in telefonsko številko, številko tekočega računa in celoten znesek vam bomo nakazali v roku NAJVEČ 14 dni od prejema blaga. Pri nepopolnih podatkih nakazila ne bo možno izvršiti. Vsi podatki o sklenjenih pogodbah se hranijo na sedežu podjetja v elektronski obliki. Naslov na katerega lahko vrnete artikel je napisan na dostavni prejemnici. Stroške poštnine vračanja blaga nosi kupec sam. Blago mora biti v originalni embalaži, nepoškodovano in nerabljeno, priložen pa mora biti originalni račun. Embalaža naj bo ponovno zavita in nepoškodovana. Poškodovane ali prelepljene embalaže ne sprejemamo in tako vračilo bomo zavrnili. V primeru okvar zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile, bomo morali reklamacijo blaga zavrniti.
Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43d. člena tega zakona.« (1. odstavek 43č. člena ZVPot) – Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43č. člena ZVPot, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.« (6. Odstavek 43d. člena ZVPot)
Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. (3. odstavek 43d. člen ZVPot)

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo)

Način obvestila o odstopu potrošnika (b43d. člen ZVPot) - Obrazec, dočen v pravilniku o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (uradni slit RS, št. 43/2014)


8. SPREJEM NAPAČNO NAROČENEGA BLAGA NAZAJ:
Posebej izdelanega blaga ni mogoče vrniti prodajalcu. Blago iz standardnega programa prodajalca, ki ga je kupec narobe naročil, se sprejme nazaj samo, če kupec plača stroške prevoza do in iz dobavnih objektov prodajalca, kot tudi stroške obdelave v višini 10% vrednosti vrnjenega blaga.


9. IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN PLAČILO:
Prodajalec izstavi račune za blago na osnovi odpremnih dokumentov. Za nastanek obveznosti pri posameznih dobavah velja dan, ko je bilo blago odpremljeno iz našega skladišča oz. datum računa. Enaki pogoji veljajo tudi pri delnih dobavah blaga.
Kupec se obvezuje, da bo poravnal obveznosti za dobavljeno blago v roku, določenem v pogodbi oz. na fakturi. Kupec lahko poravna obveznosti tudi z medsebojnim oz. verižnim pobotom ali z odkupom terjatev ali z asignacijo. V primeru plačila z verižnim pobotom se šteje dan plačila na dan, ko kompenzacijo potrdijo vsi udeleženci. 
Če kupec ne poravna obveznosti v plačilnem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.
Če se terjatev prodajalca izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec poravnati tudi vse stroške, povezane s prodajalcem, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

 

10. ARHIVIRANJE POGODB

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena na sedežu podjetja na ustrezno varovanem strežniku RORO d.o.o.. Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine: Reklamna sporočila prejemate, če ste se registrirali v naši spletni trgovini. Prejemanje le teh lahko vedno prekličete.- jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj mora biti jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne.- željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati. 

 
11. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE:
Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dobavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal.
Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.
V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.
Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice,  ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.
Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.

 

12. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV:

Skladno z zakonskimi normativi RORO d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Povezava za spletno reševanje potrošniških sporov: ec.europa.eu/consumers/odr

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 
13. KRAJ IZVAJANJA IN PRISTOJNO SODIŠČE:
Kraj izpolnitve medsebojnih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je Celje. Vsi spori, ki izhajajo iz – ali so povezani s to pogodbo, spadajo pod pristojnost Celjskega Okrajnega ali Okrožnega sodišča. Ta pogodba je predmet Slovenskega prava. Veljavno je izključena uporaba določb sporazumov ZN o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga (kupno pravo ZN) in primerljivih mednarodnih sporazumov.

bottom of page