top of page
Search
  • Writer's pictureRORO

Pravilnik o označevanju poti v podjetjih, proizvodnjah in skladiščih


Kar nekaj pravil je, kako morajo biti označena tla v proizvodnjah, skladiščih in podjetjih. Spodaj najdete nekaj izluščenih pravil

37. člen (2) Če so nivoji tal delovnega prostora različni, mora delodajalec prehode med nivoji označiti. Rob višjega nivoja oziroma stopnice mora biti na zgornji strani označen s predpisanim znakom po vsej dolžini, širina označbe pa ne sme biti ožja od 5 cm. 46. člen (1) Delodajalec mora zagotoviti, da so prozorna vrata označena z dobro vidnimi oznakami v višini oči. 48. člen (1) Delodajalec mora zagotoviti, da so vrata zasilnih izhodov in poti za reševanje označena in vedno prosta. 49. člen Delodajalec mora zagotoviti, da so v neposredni bližini vrat, ki so namenjena za promet z vozili, tudi vrata za delavce, ki morajo biti vidno označena in vedno prosta. 52. člen (1) Delodajalec mora zagotoviti, da so poti za gibanje delavcev in drugih oseb ter prometne poti tako široke, da omogočajo pešcem in vozilom varno gibanje. Poti za gibanje pešcev in vozil morajo biti jasno prepoznavne in predpisano označene. (4) Delodajalec mora zagotoviti, da so neravnine na poteh za gibanje delavcev in prometnih poteh označene s predpisanimi znaki za varnost in zdravje pri delu. 53. člen (2) Delodajalec mora zagotoviti, da so prometne poti za težka vozila talnega transporta in železniškega transporta označene in tako široke, da je pri tem mimoidočim delavcem zagotovljena varnost. (3) Delodajalec mora v skladiščih s površino večjo od 1000 m2 jasno in vidno označiti razmejitve med prometnimi potmi ter delovnimi in skladiščnimi površinami. (4) Delodajalec, ki uporablja prometne poti v skladišču s površino večjo od 1000 m2, mora označiti nosilnost teh poti z vidnimi oznakami. 54. člen (3) Prometne poti morajo biti označene z vidnimi črtami rumene oziroma bele barve, širokimi najmanj 50 mm, oziroma s kovinskimi, v nivoju poda vsaj enimi ploščicami enake velikosti. 55. člen (2) Delodajalec mora uvesti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi zavaruje delavce, ki so pooblaščeni za vstop na nevarna območja. Taka območja morajo biti jasno označena s predpisanimi znaki. Označevalne nalepke najdete tudi na naši spletni strani

278 views0 comments

Comments


bottom of page